БАҚ-ғы көптеген жарияланымдарда, саясаткерлер мен ғалымдардың сөйлеген сөздерінде әртүрлі түсіндірілетін «діни экстремизм» ұғымы кеңінен таралған. Осындайда көптеген дін мен саясаттану саласында қызмет ететін сарапшылар «діни экстремизм» терминін пайдалануға болмайтындығы туралы айтатындығын және «діни экстремизм» терминінің орнына «діни-саяси экстремизм», «діни негіздегі экстремизм», «діни радикализм» терминдерін пайдалануды ұсынатындығын да есепке алу керек. Алайда, олардың басым көпшілігі экстремизм, соның ішінде оның шегі – терроризмнің астарында көптеген жағдайларда діни негіздеме бар дегенмен келіседі.


Пәнді оқытудың мақсаты: Магистранттардың педагогикалық шығармашылық ойлауын дамыту, жоғары оқу орнының оқытушысы ретіндегі болашақ кәсіби іс-әрекеті үшін қажетті білім, шеберлік және дағдыларды қалыптастыру.

Цель обучения состоит в формировании у магистрантов межкультурно-коммуникативной компетенции на уровне сверх-базовой стандартности. Структура межкультурно-коммуникативной компетенции отражает характер образовательной компетенции и представляет собой сложное личностное образование, включающее знания о родной и иной культуре, умения и навыки практического применения своих знаний, а также совокупность качеств личности, способствующих реализации этих знаний, умений и навыков, и, наконец, практический опыт их использования в ходе взаимодействия с представителями иной культуры.

Курс состоит из научно-исследовательских практических занятий, где докторанты будут представлять свои научные исследования по теме докторской диссертации. Исследовательский семинар даст возможность докторантам обсудить вопросы, связанные с проблемами и продвижением написания научного исследования в соответствие с планом научной работы. На занятиях предусматривается интерактивная аргументированная научная дискуссия докторантами по различным аспектам диссертации, планируется затрагивать каждый отдельный компонент исследовательского процесса, включая изучение литературы, управление данными и написание. 

Курс состоит из научно-исследовательских практических занятий, где докторанты будут представлять свои научные исследования по теме докторской диссертации. Исследовательский семинар даст возможность докторантам обсудить вопросы, связанные с проблемами и продвижением написания научного исследования в соответствие с планом научной работы. На занятиях предусматривается интерактивная аргументированная научная дискуссия докторантами по различным аспектам диссертации, планируется затрагивать каждый отдельный компонент исследовательского процесса, включая изучение литературы, управление данными и написание. 

Пән мемлекеттік тілде оқылым, тыңдалым, жазылым, сөйлесім әрекеттерін кәсіби салада қолдана алуға бейімдей отырып, құқық саласындағы терминологиясы бойынша білімді кеңейту және талқыланатын тақырыптарға сыни көзқарасты қалыптастырады. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарында, тіл саясаты т.б. салаларда бірқатар маңызды мәселелерді талқылау арқылы курс тиісті сөздік қор, сонымен қатар күрделі грамматикалық құрылымдарды жетілдіру үшін түрлі жаттығулар ұсынылады. Аталмыш курс тұжырымдар жасай алу біліктілікті дамытуға, ақпараттық материалдарды күнделікті жұмыстарда кеңінен қолдануға бағыттайды және мемлекеттік бағдарламалар мен ресми құжаттарға аналитикалық талдаулар жасаудың, сондай-ақ сөз мәдениетінің сапалық талаптарымен таныстыра отырып, ресми ортада көпшілік алдында сөйлеудің, іскерлік риториканың тәсілдерін практикалық жолмен игертеді. Жазбаша жұмыстары аналитикалық есеп және эссе жазуға бағытталған.

Учебный курс «Организация и управление в высшей школе» является одним из важнейших дисциплин и изучается магистрантами в процессе послевузовского обучения. Основной целью дисциплины является формирование у магистрантов представления об организации управления в высшей школе, качестве образования, построении системы управления.

Курс «Психология управления» является теоретико - прикладным курсом, рассчитанным для магистрантов научно-педагогического направления, обучающихся в военных специальных учебных заведениях.

Курс «Психология управления» является теоретико - прикладным курсом, рассчитанным для магистрантов научно-педагогического направления, обучающихся в военных специальных учебных заведениях.